273161821 319012706932095 4726490864964304377 n

หลักฐานประกอบ EB20

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงาน
2.สรุปผลรายงานการประชุม
3.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น
6. Printer Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน